Algemene voorwaarden

 • Alle facturen zijn contant betaalbaar ten huize Tim Van Nueten tenzij anders vermeld op het contract.
 • Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest van 12 % per jaar aangerekend worden.
 • In geval de betaling niet volgt binnen de vijftien dagen na de verzending van een aangetekend herinneringsschrijven, is de schuldenaar bovendien gehouden bij toepassing van art. 1147 B.W. , tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en forfaitair vastgesteld op 10 % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 50,00 euro.
 • In geval van annulering van de bestelling of in geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de koper-opdrachtgever, zoals voorzien in artikel 9, is de koper-opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van 30 % verschuldigd op de waarde van de bestelling. Reeds uitgevoerde werken en ter beschikking zijnde goederen zullen volledig worden aangerekend.
 • Eventuele klachten met betrekking tot de facturatie dienen schriftelijk en gemotiveerd te zijn, en uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van de facturen aan Tim Van Nueten te worden geadresseerd.
 • Leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid, en zijn geenszins bindend voor Tim Van Nueten, en kunnen bijgevolg geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
 • De oplevering gebeurt stilzwijgend wanneer de opdrachtgever de werken in bezit neemt.
 • Indien voor de leveringsdatum de B.T.W. tarieven wijzigingen ondergaan, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.
 • In geval van niet-betaling van één van de facturen op de vervaldag, houdt Tim Van Nueten zich het recht voor iedere bestelling of lopend contract t.a.v. de opdrachtgever te vernietigen, zonder dat desbetreffende enige schadevergoeding lasten Tim Van Nueten kan vorderen.
 • Prijsoffertes worden steeds ten informatieve titel gegeven en zijn bijgevolg voor Tim Van Nueten niet bindend. Bestellingen zijn geldig na aanvaarding en bekrachtiging door een bevoegd persoon van Tim Van Nueten.
 • Als er zich tijdens de uitvoering van de werken onvoorziene omstandigheden voordoen, die de normale uitvoering van het werk onmogelijk maken of aanzienlijk bemoeilijken, dan kan Tim Van Nueten ervoor kiezen de werken stop te zetten, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige schadevergoeding kan vorderen, dan wel een meerprijs aan te rekenen voor de wijzigingen in de uitvoering van de werken.
 • De opdrachtgever is verplicht voorafgaand aan de uitvoering van de werken alle nuttige informatie aan Tim Van Nueten te verstrekken. In het bijzonder dient de opdrachtgever alle ondergrondse leidingen, kabels, putten, en dergelijke hetzij bloot te leggen of met tekens aan te duiden, hetzij een plan te bezorgen waarop nauwkeurig alle ondergrondse voorzieningen zijn aangeduid. Tim Van Nueten wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele schadegevallen af indien de opdrachtgever geen, onvolledige of foutieve informatie gegeven heeft.
 • In geval van gebeurlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd, en is enkel het Belgisch recht van toepassing.